Informatie sorteren

Informatie kan worden gesorteerd door op een kolom van het overzichtsframe te klikken. In de kolom verschijnt een pijl die omhoog wijst. De informatie in de desbetreffende kolom wordt nu gesorteerd. Tekst wordt gesorteerd op alfabetische volgorde (ook bij dropdown velden), cijfers worden oplopend gesorteerd en data worden in chronologische volgorde weergegeven. Nogmaals klikken op dezelfde kolom resulteert in een pijl die omlaag wijst en waarmee de sortering wordt omgedraaid.

Informatie filteren

Informatie kan worden gefilterd door middel van de filterbalk onder de kolomnamen. Afhankelijk van het veldtype kunnen de beschikbare filters verschillen. Met de filters kun je informatie uitsluiten om te zorgen dat de dataset overzichtelijk blijft. Een voorbeeld is een actielijst waarbij afgeronde acties niet in het overzicht worden getoond.

Indien er in een kolom een filter is ingesteld, wordt dit getoond met een filter-icoon achter de kolomnaam.

Velden wijzigen

Velden in het overzichtsframe die niet door middel van permissies of frame-instellingen tegen schrijven worden beperkt, kunnen binnen het overzichtsframe worden bewerkt. Dubbelklik op de gewenste cel zorgt ervoor dat dit cel in bewerk-modus komt. Afhankelijk van het type veld kun je de waarde van de cel wijzigen. Bij tekstvelden kun je de tekst wijzigen, met uitzondering van RichText velden die enkel via het detailframe bewerkt kunnen worden. Datumvelden geven een kalender waarop een datum gekozen kan worden. Velden met een link naar een andere tabel in de database leveren een keuzemenu op.

Zodra het veld is gewijzigd en de bewerk-modus wordt gedeactiveerd, zal de wijziging direct worden doorgevoerd. Binnen enkele seconden is de wijziging ook bij andere gebruikers zichtbaar zonder dat zij daarvoor hun webpagina moeten verversen.

Automatische kolombreedte

Kolommen kunnen breder of smaller worden gemaakt door tussen de kolommen in te staan met de muiscursor en de scheidingswand naar links of rechts te slepen. Door te dubbelklikken op deze plek kun je ervoor zorgen dat de kolommen zich automatisch aanpassen aan de breedte van de inhoud.