Systems Engineering

NoNoA is een autoriteit op het gebied van Systems Engineering. De SE-methodiek wordt steeds breder toegepast bij contracten waarbij Opdrachtgevers in toenemende mate risico’s aan de markt overlaten. SE komt veel voor bij projecten binnen de infrastructuur. Kernwaarden zoals aantoonbaarheid en transparantie zijn bij deze projecten kritische succesfactoren.

Marktpartijen beschikken meestal over veel vakinhoudelijke technische kennis. Denken in concrete oplossingen is geen probleem maar abstract formuleren en denken in functionele concepten valt buiten vaak de comfort zone van de engineers. Voor een goede interpretatie van vaak abstract geformuleerde eisen is het belangrijk deze interpretatie goed te onderbouwen en in vroeg stadium commitment te krijgen over de scope. Onze ingenieurs helpen Opdrachtnemers bij een goede analyse van de contracteisen en de klantwensen en vertalen dit naar een heldere scope.

Bij oplossing gerichte engineers ligt tunnelvisie op de loer, out-of-the box kunnen denken vergt een creatieve geest. Grote hoeveelheden eisen, documenten of andere informatie kunnen het overzicht lastig maken. Structureren, allocatie, demarcatie, afleiding en categorisering zijn manieren om omvangrijke informatie beheersbaar te krijgen. SMART specificeren van eisen is nodig om een goede aantoonbaarheid te krijgen. Een goede communicatie en afstemming is essentieel voor begrip en draagvlak.

Waar het opstellen van gedetailleerde ontwerpen bij veel System Integrators dagelijkse kost vormt, zo lastig is het om een functioneel ontwerp in een aantal iteraties uit te diepen waarbij de traceerbaarheid continu wordt geborgd. Wij ontwikkelden een waterdichte methodiek voor SE management. De J-STD-016 formats zijn voor ons bekend terrein en we zorgen voor volledige  ontwerp beschrijvingen inclusief een dekkende verificatie.

Om risico’s bij nieuwe ontwikkelingen te kunnen beheersen kunnen “proof-of-concepts” worden ontwikkeld. Door middel van prototyping kunnen mogelijkheden en beperkingen inzichtelijk worden gemaakt en ontstaat grip op het project en inzicht in de beste oplossingsrichting. Middels trade-offs worden de beste ontwerpbesluiten onderbouwd.

Goede testen vormen het sluitstuk voordat een systeem kan worden geïmplementeerd in een operationele omgeving. Door ook hier de relatie met eisen te bewaken is een dekkende validatie mogelijk. Goede validatie is nodig om de hinder te minimaliseren.

Voor succesvolle inzet van Systems Engineering zijn drie ingrediënten van belang:

1.      Kennis bij de betrokkenen van de methodiek en begrip van het nut ervan.

2.      Heldere werkwijze en duidelijke producten

3.      Goed ondersteunend gereedschap

Met onze trainingen vanuit TraSysCo en de ondersteuning met EASE® vullen wij de randvoorwaarden voor een Systems Engineering organisatie compleet in. Door onze methodiek zorgen wij voor een efficiënt SE traject met producten van hoge kwaliteit.