Projecten

NoNoA heeft sinds de oprichting in 2001 bijgedragen aan meer dan 100 projecten voor een groot scala aan opdrachtgevers. Hieronder een kleine greep uit de projecten waar wij al ruim twee decennia vol passie aan werken.

Rotterdamsebaan

Voor de firma Cruxin vervulden wij de rol van adviseur systems engineering bij de totstandkoming van ontwerpspecificaties van de verlichtingssystemen. Daarnaast zijn de verstelbare ophangbeugels waarmee de armaturen in de tunnelbuis zijn opgehangen door ons ontworpen en tot een productierijp product ontwikkeld.

DRIS Noord- Zuidlijn

Voor de firma Siemens vervulden wij de rol van Lead-engineer voor het Dynamische Route Informatie Systeem (DRIS). In samenwerking met Structon en de firma Mitron uit Finland bouwde Siemens het DRIS voor de metro stations van de Noord-Zuidlijn te Amsterdam.

Kreekrak sluizen

De Kreekrak sluizen is een belangrijke sluis in Zeeland voor de beroeps- en pleziervaart. De installaties waren aan het einde van de levensduur en NoNoA verkreeg opdracht voor het inventariseren van de systemen en het maken van een migratieplan met een visie op de toekomst.

TATA Steel

Vanaf 2010 was NoNoA betrokken bij het opzetten van een programma voor de “voorkant” van de Hoogovens. Het doel van het programma was tweeledig. Het programma was nodig om de vaak verouderde systemen weer op niveau te brengen. Tevens was het programma nodig om kosten te besparen door het implementeren van het maatregelen om efficiëntie-winst te behalen.

Verkeersmanagementcentrale Amsterdam

Voor het de gemeente Amsterdam werden verschillende projecten uitgevoerd ten behoeve van de centrale bediening van de diverse tunnels die Amsterdam rijk is. Zo waren wij betrokken bij de contractvoorbereiding van de Piet-Heintunnel. Hebben wij de integratie van nieuwe touchscreen panelen in de centrale begeleid en waren wij verantwoordelijk voor de contractvoorbereiding van de integratie van de bedieningsdesk van de Michiel de Ruijtertunnel in de VMCA.

Velsertunnel

Voor het project Renovatie Velsertunnel leverden wij de tooling voor de Systeem Gerichte Contractbeheersing. Het door ons ontwikkelde SANDY werd met succes ingezet. SANDY (opgevolgd door het huidige EASE) maakte het mogelijk om in 1 week tijd ruim 800 documenten door 40 verschillende toetsers gelijktijdig te laten toetsen. Het toetsrapport werd met een druk op de knop gegenereerd waarbij honderden bevindingen in recordtijd door de Opdrachtnemer konden worden verwerkt.

Productiemeting

In 2001 verwierf NoNoA opdracht voor het ontwerpen en leveren van een productiemeetsysteem. Dit systeem telt de geproduceerde eenheden per productiemedewerker en zet dit af tegen een gemiddelde productiviteit. Per medewerker wordt zo de relatieve (procentuele) productiviteit bepaald en is men zo in staat gesteld een meetbare bonus regeling voor de medewerkers op te zetten.

Fontein Spuiplein Den Haag

Sinds 2001 is NoNoA betrokken bij de besturing van de fontein installatie op het Spuiplein te Den Haag. De fontein is grofweg opgebouwd uit een viertal putten waarin zich de pompen bevinden voor het voeden van (oorspronkelijk 196) 144 spuitmondjes. De watertoevoer naar de vier putten wordt via een separaat circulatiesysteem verzorgd.

ICS Schiphol

In opdracht van GTI Installatietechniek Noord-West werd voor Schiphol Airport Amsterdam een project begeleid genaamd “Invoering van Centrale Security”. Hierbij werden de bagage controle punten samengevoegd bij de paspoortcontrole. De meet- en regeltechnische klimaatinstallaties diende te worden vervangen, verplaatst en deels te worden vernieuwd. Speerpunt was hierbij het beperken van de overlast voor passagiers en personeel. Het project werd “kop-staart” uitgevoerd inclusief engineering, begeleiding montageteams, inkoop, planning, management, voortgangsrapportage, in bedrijf stelling tot en met de oplevering.

Sluizen Noordzeekanaal

Het Noordzeekanaal bevat twee sluizencomplexen: Het sluizencomplex te IJmuiden en het Sluizencomplex te Schellingwoude. In IJmuiden wordt via vier sluizen het scheepvaartverkeer geschut van of naar de Noordzee. De Noordersluis is hierbij de grootste sluis en economisch meest belangrijk voor de doorvoer van goederen van en naar het havengebied van Amsterdam. In Schellingwoude zijn ook vier sluizen aanwezig waarbij de PWA sluis de grootste sluis vormt. De kleine- en Zuidersluis is met name belangrijk voor de pleziervaart en kleinere beroepsvaart.

Warmtekrachtcentrale TU Delft

Vanaf 2000 was NoNoA betrokken bij de besturing van de warmtekracht centrale (WKC) van de TU te Delft. Deze centrale verzorgt de warmtedistrubutie voor een vijftigtal gebouwen in de TU wijk. Vanaf 2000 werd in een aantal fasen de besturingsinstallatie vervangen door de implementatie van een DCS systeem. Door het automatiseren van de diverse proces onderdelen is een verregaande efficiëntie verbetering gerealiseerd. Het systeem wordt bediend en gesignaleerd vanuit de controle kamer. Tevens is alarmering op afstand (Semascript en SMS) ten behoeve van een snelle storing afhandeling onderdeel van het systeem.

Walradar NZK

Het Noordzeekanaal vormt de corridor tot de havens van Amsterdam. Het sluizencomplex te IJmuiden vormt hierin een belangrijke schakel. Om de scheepvaart te kunnen volgen en om de doorstroming optimaal te kunnen beheersen wordt het Noordzeekanaal daarom voorzien van tientallen walradarposten. Het Vessel Traffic System maakt tracking en tracing van de schepen mogelijk. Samen met het binnen het radar geintegreerde AIS systeem en gesteund door diverse CCTV posten kunnen schepen vanaf de Noordzee tot en met de havens worden begeleid. NoNoA ondersteunde en adviseerde de contract- en technische managers bij het contactvoorbereiding- en aanbestedingstraject.

MOBZ

Zeeland is een provincie met zeer veel water en vormt een belangrijke doorvoer voor goederen van en naar Nederland. De havens van Rotterdam, Terneuzen en Antwerpen zijn afhankelijk van de doorstroming door de vele objecten zoals sluizen, keringen en bruggen. Vanaf 2012 is NoNoA betrokken bij het realiseren van de Beeld- en Geluidinstallaties voor het project MOBZ in opdracht van Isolectra te Capelle aan de IJssel. Hierbij is NoNoA verantwoordelijk voor het projectmanagement voor deze deelinstallaties.

Coentunnels

NoNoA was op verschillende manieren betrokken bij de tweede Coentunnel bij Amsterdam. Wij waren betrokken bij de contractvoorbereiding en hebben een grote bijdrage geleverd voor het formuleren van de eisen voor de koppeling met de verkeercentrale.  Voor de firma Isolectra waren wij als procesmanager verantwoordelijk voor het opzetten van de Systems Engineering processen die nodig waren voor de realisatie van de beeld- en geluidsinstallaties voor de Coentunnels. Voor bureau Veiligheidsbeambte Rijkstunnels voerden wij een audit uit op de transitie management processen bij de implementatie in het areaal van de Verkeerscentrale te Velsen.

Kosmos

Voor project Kosmos werden meerdere tunnels in Noord- en Zuid-Holland aangepast om te voldoen aan de tunnelwet. Bij het project verzorgden wij de rol van Technisch Manager.

ReBek

Bij project ReBEK werd door de firma Dynniq de renovatie van de Eilandbrug te Kampen uitgevoerd. De centrale bediening vindt plaats vanuit de Ramspol brug. Het project was het eerste “natte” project die volgens de nieuwe Landelijke Bruggen- en sluizen Standaard (LBS) op de markt kwam. Het project kenmerkte zich door een gedegen Systems Engineering en de laatste veiligheidseisen volgens de machine richtlijn met als doel het verkrijgen van een CE-keur voor de Eilandbrug. Dankzij nauwe samenwerking tussen Dynniq, Rijkswaterstaat en de diverse onderaannemers is dit project samen succesvol opgeleverd. Bij dit project vervulden wij de rol van Technisch Manager.

Verkeerscentrales

NoNoA beschikt over veel kennis en ervaring over de automatisering binnen verkeerscentrales. Er is veel ervaring opgedaan vanuit tunnelbesturing en weggebonden installaties. Afstandbesturing vergt vaak een visie, fysieke afstanden zijn vaak groot en systemen divers. Als het gaat om bediening en signalering van objecten op afstand dan bent u bij NoNoA aan het juiste adres. NoNoA is goed bekend met de situatie op de Verkeercentrale-Noord Holland en is mede betrokken bij de integratie van nieuwe technieken voor bediening, signalering en beheer van diverse objecten op afstand. Ook zijn wij betrokken geweest bij projecten bij VC Rhoon.

ZeeCoe Tunnels

In 2002 zijn voor Rijkswaterstaat de functionele vraagspecificaties en contractstukken samengesteld voor de vervanging van de besturings- en bedieningssystemen ten behoeve van de Coen- en Zeeburgertunnel. Het contract werd in de vorm van een “Engineering and Construct” contract op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) gegund. Dit contract was innovatief van karaker en modulair opgezet.